HISTORY OF DEVELOPMENT
Star Asia Joint Stock Company estaplished 4/2004
 

- Registration No 0101491386

 by Hanoi Department of planning and investment date

 20th May 2014.
- Registration address and factory : Lot C3-C4, Phung IP, Dan Phuong Province - Hanoi, Vietnam.
 

Office Hanoi: Lot C3-C4, Phung IP, Dan Phuong Province - Hanoi, Vietnam. Fix phone : +8424 3514 7999

Fax : +8424 3514 7992

Email : nsca@nsca.vn

Web site : www.nsca.vn
Starduct Factory : Lot C3-C4, Phung IP, Dan Phuong Province - Hanoi, Vietnam.
 

Fix phone: +8424 3514 7999

Fax: +8424 3514 7992

Email: hanoi@nsca.vn

Web site: www.nsca.vn

Rep office Midle Area: Lot B71, 30/4 street- Da Nang Vietnam Fix phone: +8424 3514 7999

Fax: +8424 3514 7992

Email: danang@nsca.vn

Web site: www.nsca.vn
 

Rep office HCM: 18 My Thai Street, Tan Phu, District 7, Ho Chi Minh City Cel : +84903441111

 Fax : +8424 3514 7992

Email : hcm@nsca.vn

Web site : www.nsca.vn

Sử dụng mẫu dưới đây để gửi email cho chúng tôi:

Thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi có thể trả lời. Các mục được liệt kê in đậm là bắt buộc


Tên:*
Email:*
Điện thoại:
Fax
Công ty
Địa chỉ 1
Địa chỉ 2
Thành phố
Tỉnh / thành
Nội dung:*